SURF Home > Veřejné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky byly vypracovány v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahují se na zboží zakoupené v internetovém obchodě Sunsurfshop.cz.


I. Základní ustanovení
Prodávající je Tereza Drozd, Hlavní Třída 828, Frýdek-Místek, 73801, IČ 
87934965. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.


II. Systém objednávek
Objednávka zboží se děje prostřednictvím elektronické objednávky v e-shopu sunsurfshop.cz. Objednávky je možné uskutečnit 24h denně, 7 dní v týdnu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.


III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Zboží skladem prodávající připraví k odeslání nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky. V případě platby převodem, je kupující povinen uhradit celkovou částku ve prospěch bankovního účtu prodávajícího do 14dní od vystavení proformy faktury. Pokud tak kupující neučiní do doby splatnosti, bude jeho objednávka stornována. Pokud nebude zakoupené zboží v době potvrzení objednávky na skladě, bude o tom kupující vyrozumněn, načež bude informován o dalším postupu. V případě, že je kupující ze Slovenska, jeho objednávka bude zaslána přepravcem.


Zboží bude doručeno podle zvoleného způsobu v internetové objednávce, tedy:
- doručení Českou poštou (doporučená zásilka, dobírka)
- doručení Českou poštou, EMS
- osobní odběr

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

Sazebník doručení
• Česká pošta + bankovní převod (70 Kč)
• Česká pošta EMS do 2.dne (150 Kč)
• Česká pošta – Balík do ruky + dobírka (120,-Kč)
• Osobní odběr ve Frýdku-Místku  (0 Kč)
• Cenné psaní + dobírka (dodání do 3 dnů) (80,-Kč)

Při objednávce přesahující částku 1.500,- Kč nebude kupujícímu poštovné účtováno. Poštovné nebude účtováno rovněž při nákupu dárkového poukazu.

Osobní odběr
 Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci otevírací doby v místě sídla prodávajícího. Je možné dohodnout i jinou dobu předání.

Slevové kupóny

Promo kódy a kupóny mohou být použity na veškeré zboží, výjma výprodejové kategorie SALE. Procentní sleva bude automaticky odečtena od hodnoty objednávky vložením slevového kódu do příslušného textového pole v nákupním košíku obchodu.


Doručení prostřednictvím České pošty (dále „přepravce“):
 V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v dané termínu, zásilka se vrací zpět prodávající. Za opětovné doručení si účtuje prodávající poštovné ve stejné výši. Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Nepřevzetí zásilky
Každá objednávka, uskutečněná prostřednictvím našeho e-shop je dle obchodních podmínek závazná. V případě, že zboží zaslané na dobírku nebude zákazníkem vyzvednuto, bude uplatňován nárok na uhrazení vzniklých nákladů za odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 150,- Kč. Veškeré neuhrazené pohledávky budou postoupeny společnosti Lorem Ipsum LLC, 2710 Thomes Ave, 82001, Cheyenee, WY, US, zastoupenou v České republice společností DEREDES s.r.o., Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 (www.checkout.cz) k vymáhání včetně všech nákladů této firmy s tím spojené. Kupující, jenž si nevyzvedne zásilku bude zároveň zařazen na tzv. „BLACK LIST“ neplatících uživatelů.


IV. Odstoupení od smlouvy
 V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

- Zboží doručit na adresu prodávajícího s originálem nebo kopií nákupního dokladu.

- Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené,nerozbalené, kompletní, včetně všech poskytnutých dokladů. 

- Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

- Zboží musí být vráceno nepoškozeno, v originálním obalu a včetně štítků

- V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

- Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží v kategorii SALE (výprodej) internetového obchodu. Prodej tohoto zboží je konečný.

- Odstoupení od smlouvy není též možné v případě vrácení použitého zboží.

- Před odesláním zboží zpět prodejci je kupující povinen kontaktovat prodejce a požádat o návratový formulář, který bude kupujícímu zaslán na určenou kontaktní e-mailovou adresu. Vyplněný formulář musí být zaslán společně s vráceným zbožím.


Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit.

Reklamační řád
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Písemné oznámení o zjištěných vadách zasílá kupující prodávajícímu na adresu:

SUNSURFSHOP.CZ , Tereza Drozd, Hlavní 828, Frýdek-Místek, 73801. Případnou dokumentaci ke zjištěným závadám (fotografie, popis) je rovněž možno zaslat na e-mailovou adresu reklamace@sunsurfshop.cz.
Reklamovaná zásilka musí být zabalena ve vhodném obalovém materiálu tak, aby se předešlo možnému poškození nevhodnou manipulací přepravce. Dále musí být reklamovaná zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“. Taktéž je kupující povinen na reklamované zásilce uvést zpáteční adresu a přiložit kopii originálního dokladu.

Délka záruky
 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží, které je zařazeno v kategorii SALE internetového obchodu. Zboží tohoto druhu může obsahovat drobné vady či nedokonalosti, které jako důvod reklamace nelze uplatnit.
Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruční podmínky
 Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
Žádáme kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@sunsurfshop.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

-neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými na štítku
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta.

Způsob vyřízení reklamace
 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby požádal prodávajícího o výměnu věci. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje věci nebo pokud se neprokáže opak.


Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při registraci, následném nákupu.)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


VI. Závěrečná ustanovení
 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

CZIN.eu  | JakNaWeb.com | AddWebSite | SEO katalog | Kompletně.cz |

ALVIT - Inovace a Vzdělávání | Tereza Drozd - Bytový architekt a interiérový design

BalteKufry.cz - Akční letenky do celého světa, levná dovolená
Partner slevovekody.com